Wśród wielu organizacji funkcjonujących na terenie Rawy Mazowieckiej ważne miejsce zajmuje Młodzieżowa Rada Miasta. Jest to organizacja, powołana w myśl art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, działająca przy Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.
Do MRM należy 12 radnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka, wybieranych na okres dwuletniej kadencji.

Młodzieżowa Rada Miasta występuje z wnioskami i propozycjami dotyczącymi środowiska i interesów lokalnych młodzieży przed Radą Miasta Rawa Mazowiecka i Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka. Współpracuje z samorządami szkolnymi. Ponadto młodzieżowi Radni oprócz realizacji celów statutowych takich jak upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz umożliwianie aktywnego udziału młodzieży w życiu miasta, pomagają w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miasta oraz rawskie organizacje i instytucje. Młodzieżowa rada sama również jest organizatorem przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rekreacyjno- sportowym i charytatywnym.

Młodzieżowa Rada Miasta to grupa młodych ludzi otwartych na świat i najlepszy sposób na aktywizację młodzieży. Jednym słowem młodzieżowi radni są tam, gdzie trzeba coś zrobić i gdzie się coś dzieje.
 
Odrobina historii

Młodzieżowa Rada Miasta jest organizacją powołaną do życia Uchwałą Nr XXVIII/222/96 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 1996 r. Młodzieżowy samorząd powstał dzięki inicjatywie grupy młodzieży oraz ówczesnego Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Wojewody.

Członkami młodzieżowej rady zostali reprezentanci młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu naszego miasta. Głównym założeniem Rady jest troska o interesy lokalnej młodzieży. Kadencja MRM została ustalona na dwa lata, a liczba członków na 24 osoby.

Pierwsze wybory odbyły się 24 kwietnia 1997 r. Funkcję Przewodniczącej I kadencji objęła Monika Pytka i młodzi radni przecierali pierwsze szlaki.

II kadencja MRM została wybrana w październiku 1999 r. Przewodniczącym Rady został Marcin Laudan. Podczas dwuletniej pracy młodzież poszerzyła pole swojej działalności, mając w swoim dorobku kilkanaście przedsięwzięć, a także liczne kontakty zagraniczne.

III kadencja rozpoczęła swoją przygodę 26 października 2001 r. Stanowisko Przewodniczącej Rady objęła Agata Słowińska. ''Młodzieżówce'' udało się nawiązać współpracę z wieloma organizacjami z terenu miasta, a także wyjść z inicjatywami do większej grupy mieszkańców. Wspomnijmy chociażby program ''Randka w ciemno'', debatę młodzieży z kandydatami na burmistrza miasta i rozpoczęcie cyklu ''Najlepszy z Najlepszych''.

Wybory do IV kadencji odbyły się 17 listopada 2003 r. Przewodniczącą tej Rady została Magdalena Bigos. Młodzieżowa Rada Miasta w tym czasie wzbogaciła się o dokumenty usprawniające i konkretyzujące funkcjonowanie MRM, a mianowicie o Statut, który został nadany uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka nr XIII/104/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. Zmniejszyła się również liczba Radnych z 24 do 18 (po 3 przedstawicieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych). ''Skrzynia czasu'', zapoczątkowanie współpracy z Polską Federacją Młodzieży, kontynuacja turnieju ''Najlepszy z Najlepszych'', to tylko niektóre ważne do odnotowania inicjatywy IV MRM.

Kolejna V Rada została wybrana w listopadzie 2005 r. Przewodniczącym 18-osobowej grupy młodych radnych był Jacek Chałupka. Rada kontynuowała cykliczne przedsięwzięcia zapoczątkowane przez poprzedników, takie jak: Turniej Koszykówki Ulicznej, czy też turniej ''Najlepszy z Najlepszych''. Współpracowała również z Miejskim Domem Kultury przy organizacji Letniej Ofensywy Kulturalnej.

VI kadencję Młodzieżowej Rady Miasta wybrano w październiku 2007 r., a Przewodniczącym Rady został Przemysław Mirowski. Rada rozpoczęła swoją działalność od organizacji sportowego wydarzenia podczas ferii zimowych 2008. Potem była akcja "Polska biega", Turniej Koszykówki Ulicznej i obfitujący w wydarzenia rekreacyjno-sportowe sezon wakacyjny. W międzyczasie funkcję Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta przejęła Aleksandra Szkudlarek.

VII kadencja MRM została wybrana po uprzedniej zmianie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Uchwałą nr XXXIX/310/09 z dnia 28 września 2009 r. i zmniejszeniu liczby młodzieżowych radnych do 12 osób. Na Przewodniczącego Rady MRM VII kadencji został wybrany Damian Piekut. Rada zapoczątkowała kilka nowych konkursów jak: Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Konkurs na Najlepszy Samorząd Uczniowski, konkurs Mały Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, konkurs rawskich talentów „Pokaż się!”, które dają młodzieży i dzieciom możliwość wykazania się w wielu dziedzinach. Organizacja uroczystości XV-lecia istnienia MRM oraz udział w akcji Monopoly to akcje, o których również warto pamiętać.

VIII kadencja młodzieżówki wybrana 16 listopada 2011 r. pracowała pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Anny Czyż. Oprócz kontynuacji akcji takich jak: Mały Burmistrz Miasta, Konkurs Wiedzy o Samorządzie i wielu innych MRM VIII kadencji organizowała debaty i szkolenia z samorządami uczniowskimi, wspierała swoją wiedzą młodzież z innych gmin, uczestniczyła w debacie u Prezydenta RP. Była również inicjatorem akcji „Milka.Moje miasto się przytula”, która przy wsparciu ogromnej rzeszy mieszkańców miasta i lokalnych mediów dała Rawie Mazowieckiej miejsce w finale akcji i promocję naszego miasta.

IX kadencji przewodniczył Mateusz Dembek. Radni zrealizowali wiele wydarzeń, które odbywają się już cyklicznie: Turniej Koszykówki Ulicznej, w tym roku była to już XV edycja, Konkurs na Najlepszy Samorząd Uczniowski, Mały Burmistrz Miasta czy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Na początku ubiegłego roku z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta przy pływalni Aquarium powstał skatepark.

A 23 września 2015 r. została wybrana nowa X kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka, która zaczęła już oficjalnie działać. Ale jakie pomysły będą realizować kolejni Radni? O tym dowiemy się wkrótce.

Jak różni są młodzi ludzie, tak różny jest charakter młodzieżowej rady. Jedno jest pewne: każdy zespół młodych ludzi stawia sobie określone cele i dąży do ich realizacji. Wszystko po to, aby nasi koledzy i koleżanki czynnie i z ochotą uczestniczyli w życiu miasta.